Biotin labeled Anti-Pichia Host Cell Protein Antibody

$314.00


SKU: AB000112. Category: .


Biotin labeled Anti-Pichia Host Cell Protein Antibody for Western Blot Analysis